ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

A nordtek.hu (www.nordtek.hu) weboldal üzemeltetője a Nordtek Imexco Kft. A jelen Általános Szerződési Feltételekben a Nordtek Imexco Kft.-t (székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.; adószám: 12244692-2-13 EU VAT: HU12244692; cégjegyzékszám: 13-09-163449 /vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál/) a ,,Szállító” megnevezés jelöli.

A „Vevő” azt a természetes, vagy jogi személyt jelöli, aki valamely megrendelést leadta, és akit az áru átvételének és a vételár megfizetésének kötelezettsége terheli, függetlenül attól, hogy az ügyletet saját vagy más számlájára és kockázatára köti.

 1. Ezen Általános értékesítési szerződési feltételek valamennyi szerződésre jövőbeni szerződésre is és egyéb szerződéses szolgáltatásra érvényesek, amennyiben felek között egyéb, külön megállapodás nem születik. 
 2. A Szállító ajánlata az irányadó. Szállító csak az általa írásban visszaigazolt rendeléseket, kondíciókat tekinti érvényesnek. 
 3. A vásárlási szerződés akkor lép hatályba, ha a Szállító írásban visszaigazolja a megrendelést. A megrendelés a szállítással teljesítettnek minősül, amennyiben az áru leszállítása megelőzi a visszaigazolást. 
 4. Az áru tulajdonságainak eltérése az ajánlattól, mintától, próba illetve előszállítástól a mindenkor hatályos Európai szabvány, illetve vonatkozó egyéb műszaki norma alapján és minden olyan esetben megengedett, amikor bármely óvatosság ellenére az eltérés elkerülhetetlen a termékek gyártásában és az értékek meghatározásában. 
 5. A Szállító által az áru tulajdonságára vonatkozóan a százalékos tartalomra és termékek keverési arányára megadott adatokat megközelítő középértékének kell tekinteni. 
 6. Vevő felelőssége a Szállítótól vásárolt termék és Vevő egyéb, Szállító termékével kapcsolatba kerülő anyaga kompatibilitásának ellenőrzése. A Szállító a kezelési használati utasításon túlmenően kötelezettség nélkül megadhat a termékek alkalmazásával kapcsolatban egyéb adatot és információt, de az nem menti fel a Vevőt saját felhasználási kutatása és kísérlete végrehajtása alól. Szállító a kompatibilitási felelősségét kizárja. 
 7. Felek között Vevő megrendelésével és Szállító visszaigazolásával Ptk. szerinti szállítási szerződés jön létre, amelyet Szállító rendelés visszaigazolása keletkeztet. 

 

2. Reklamáció, felelősség hibás teljesítés esetén

 1. Az árut a Szállító, illetve annak megbízottja gondos minőségi ellenőrzésnek veti alá. Vevő kötelezettsége, hogy az árut a szállítmányozótól, fuvarozótól illetve saját fuvareszközről történő átvételkor haladéktalanul megvizsgálja, minőségileg átvegye. Mennyiségi hiány, árusérülés, külső hiányosságok és garantált külső tulajdonságok hiánya miatti kifogásokat a Szállító csak akkor fogad el, ha ezeket a Vevő az átvételtől számított 3 munkanapon belül jelzi. 
 2. Jogos azonnali reklamáció esetén a Szállító visszaveszi, vagy kifogástalan árura kicseréli a hibás terméket vagy árengedményt ajánl a Vevőnek. A Vevő érdekeinek megóvásával a Szállítónak joga van a hiba javítására.

  a A megrendelt áruk higiéniai és mikrobiológiai megfelelőségének kifogásolására az átvételt követő 15 napon belül van lehetőség. Az átvételt követő 15 napon túl érkezett, higiéniával kapcsolatos panaszokat nem áll módunkban elfogadni.

 3. Amennyiben a Vevő nem teszi lehetővé, hogy a Szállító a hiányról meggyőződhessék, illetve kérésére az adott árut vagy próbát nem bocsátja rendelkezésére, úgy a Vevő nem hivatkozhat áruhiányosságra, minőségi nem megfelelőségre, reklamációját Szállító nem tekinti megalapozottnak. 
 4. A Szállító felelőssége a megszegett szerződéses kötelezettség mértékéig, de legfeljebb a hibás szállítmány értékéig terjedően korlátozott, egyéb károk és követelések, különösen pedig a következménykárok, elmaradt haszon tekintetében a Szállító nem felel.

 

3.  Iparjogi védettség 

 1. Árajánlatokra, tervekre, leírásokra és egyéb dokumentumokra a Szállító fenntartja a tulajdonjogát és iparjogi védettségét, azokat csak a Szállító előzetes beleegyezésével lehet harmadik személynek hozzáférhetővé tenni. 
 2. Amennyiben a Szállító az árut a Vevő által adott dokumentáció alapján szállította úgy a Vevőé a felelősség a tekintetben, hogy a harmadik személyek iparjogi védettsége ne sérüljön. Amennyiben harmadik személy szabadalmi jogára való hivatkozással letiltják illetve lemondják ezen termékek gyártását vagy szállítását a jogi helyzet vizsgálatára nem kötelezve a Szállító jogosult minden további tevékenységet leállítani és a Vevő terhére kártérítést követelni. A Vevő ezenkívül kötelezi magát, hogy a Szállítót harmadik személyek minden ezzel kapcsolatos igényével szemben mentesül. 

 

4. Záró rendelkezések

 1. A Szállító és Vevő közti bármilyen jogvitában az európai uniós jogszabályok szállító országában érvényes szabályait, rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljáró bírói fórum Szállító székhelye szerinti bíróság.

 

ADATVÉDELEM

A nordtek.hu elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A nordtek.hu weboldalt a Nordtek Imexco Kft. üzemelteti. Portálunk oldalainak jelentős része bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról.

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve az ajánlatkérést is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk a felhasználók személyes és üzleti érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, más termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja, és ezekhez hasonló témakörökben.

Önt az ajánlatkérés során arra kérjük, hogy olyan információkat adjon meg részünkre, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok megadása sem az ajánlatkérésre, sem az internetes vásárlásoknak nem előfeltétele. A nordtek.hu nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más (a szolgáltatás üzemeltetésén kívül eső) cégek számára.

Cégünk, ez esetben, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a tárgykörben használja fel a szolgáltatások biztosítására, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.

Az ajánlatkérés során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. A nordtek.hu az ügyfeleitől származó, és az interneten közzétett információk valódiságáért nem tud teljes körű felelősséget vállalni.

Amennyiben törölni szeretné megadott adatait kérjük, jelezze felénk e-mailben az info@nordtek.hu email címen.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71909/2014.